ZUJI 出左 澳洲機票優惠碼,香港飛 南澳洲-阿德萊德 減HK$300,好處係無指定信用卡,折後 香港 飛 阿德萊德 新航 HK$2,448起 (連稅HK$3,425起);澳航 HK$3,512起 (連稅HK$4,656起);國泰 HK$3,821起 (連稅HK$4,79起),去南澳可以去品下酒、食生蠔,感受下野生自然環境都唔錯,出發日期去到明年3月底(新航11月底)。

ZUJI付款前輸入阿德萊德優惠碼
滿HK$3,000減HK$300【ADL300F】

來回機位(使用優惠碼後)
香港飛 阿德萊德 
新航
HK$2,448起 (連稅HK$3,425起)*經新加坡
即日至2018年11月30日出發
澳航 HK$3,512起 (連稅HK$4,656起)*經墨爾本
即日至2019年3月31日出發
國泰 HK$3,821起 (連稅HK$4,79起)*直航
即日至2019年3月31日出發

訂購日期:即日至2018年6月30日
出發日期:視乎航空公司

ZUJI網址:
https://www.zuji.com.hk/


 遊走南澳洲!香港 飛 阿德萊德 機票優惠碼 HKD300折扣 – ZUJI

 https://www.facebook.com/readydepart